Dymla One carry cot for your baby protection

Dålig luftmiljö innebär många risker för små barn

World Health Organisation uppskattar att så många som 7 miljoner dödsfall inträffar varje år som ett direkt resultat av människors exponering för dålig och förorenad luft. Forskning från det amerikanska astmaförbundet, AAFA, visar att luftföroreningar kan förvärra astmasymtom. Exponering för luftföroreningar tidigt i livet kan även bidra till utveckling av astma. Nya studier har även visat ett samband mellan luftföroreningar och senare inlärningssvårigheter och autismspektrumtillstånd (ASD). Offentliga miljöer och trängsel är särskilt utsatta platser, eftersom exponeringen för virus och bakterier där är extra stor. För små barn är risken därför stor att få en infektion på tex ett cafe, på bussen etc.

Därför uppfann vi Dymla®ONE, för att skydda de små barnen

Skydda det mest värdefulla du har