Aktuella forskningsartiklar och nyheter


 • I oktober 2020 kom en rapport från State of Global Air som visade att en halv miljon spädbarn dog år 2019 till följd av luftföroreningar. Läs mer här.

 • BAMSE-studien, som fortfarande pågår, har visat att tillväxten av lungvolym var sämre hos de barn som under spädbarnsåldern på 1990-talet bodde i Stockholm i områden med smutsig luft, här mätt som PM10. I studien har drygt 4000 barn följts. Läs mer här.

 • Enligt en ny svensk studie är det bevisat att exponering för luftföroreningar under fosterstadiet kan innebära en riskfaktor för autismspektrumstörningar (ASD). Läs mer här.

 • I en epidemiologisk studie gjord i USA så har en koppling mellan exponering för luftföroreningar (PM 2,5) första tiden i livet och ASD identifierats. Läs mer här.

 • En metaanalys baserad på tio europeiska födelsekohorter från 1990- och 2000-talen talar för att luftföroreningar ökar risken för luftvägsinfektioner, framför allt lunginflammation, hos barn upp till 2 års ålder. Läs mer här.

 • Spädbarn som lever i områden med höga nivåer av luftföroreningar löper större risk att dö. Läs mer här.

 • Det finns ett samband mellan exponering för PM10 från trafikutsläpp under graviditet och tidig barndom och minskad lungkapacitet hos 8-åringar. Läs mer här.

 • Det finns en stark misstanke om att moderns exponering för luftföroreningar under graviditeten kan öka risken för förtida födsel och låg födelsevikt, även vid nivåer som är vanliga i svenska städer. Läs mer här och här.

 • Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som globalt skördar många offer bland yngre barn. Läs mer här.

 • WHO varnar för kraftig ökning av mässling i Europa. Läs mer här.

 • En effekt av mässling är hjärninflammationen SSPE, vilken kan leda till försämrad kognitiv förmåga, beteendeförändringar och dödsfall. SSPE kan ligga vilande i 7 till10 år innan den återaktiveras. Risken ökar hos barn som är yngre än 5 år och hos vuxna över 20 år. Läs mer här.